Sąd Rejonowy w Łukowie

https://www.lukow.sr.gov.pl/srl/dzialalnosc-sadu/ewidencje-rejestry-i-ar/16649,Ewidencje-rejestry-i-archiwa.html
2023-06-03, 09:11

Ewidencje, rejestry i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz archiwa prowadzone w Sądzie Rejonowym w Łukowie prowadzone są na podstawie:

zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. MS z 2019 r., poz. 138 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  1141 ze zm.).

Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę do oznaczania, układu i przechowywania akt. W sądach prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

 • repertoria
 • wykazy
 • kartoteki (zbiory kart)
 • zbiory wokand
 • księgi pomocnicze

W wydziałach Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi się następujące repertoria:

I Wydział Cywilny:

 • „Nc” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym i upominawczym.
 • „C” - dla pozostałych spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w procesie w postępowaniu uproszczonym, dla których nie jest właściwy tryb nakazowy lub upominawczy.
 • „Ns” - dla spraw cywilnych podlegających rozpoznaniu w trybie nieprocesowym.
 • „Co” - dla innych spraw cywilnych, w szczególności: o odtworzenie akt, o wyłączenie sędziego, o zwolnienie od kosztów sądowych (także w postępowaniu wieczysto-księgowym, podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, w tym wniosków dotyczących Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, ze skargi na czynności komornika, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów lub sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wyjawienie majątku, o nadanie klauzuli wykonalności oraz wniosków stron o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w sprawach, w których została zawarta umowa o mediację.
 • „Cps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach cywilnych.
 • "Cz" - dla zażaleń na postanowienie lub zarządzenie rozpoznane przez inny skład sądu I instancji.

II Wydział Karny:

 • „K” - dla spraw, w których do sądu rejonowego wniesiono akt oskarżenia lub pismo zastępujące akt oskarżenia, dla spraw w przedmiocie wydania wyroku łącznego, wniosków prokuratorskich o umorzenie postępowania wobec stwierdzenia niepoczytalności u podejrzanego oraz wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
 • „Ko” - dla pism i czynności sądowych w sprawach karnych,  i o wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych m.in.: udzielenia pomocy sądowej, wznowienia postępowania, o unieważnienie orzeczeń wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, o odtworzenie akt, prośby o ułaskawienia, wyłączenia sędziego.
 • „Kp” - dla spraw z szeroko rozumianego nadzoru sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych.
 • „W” - dla spraw o wykroczenia.

III Wydział Rodzinny i Nieletnich (sąd rodzinny):

 • „Nkd” - dla spraw nieletnich
 • „Nsm” - dla spraw dotyczących małoletnich, które podlegają rozpoznaniu przez sąd rodzinny w trybie postępowania nieprocesowego.
 • „Nmo” - dla wszelkich pism w sprawach nieletnich i małoletnich, niepodlegających wpisowi do repertoriów ani do innych urządzeń ewidencyjnych, a rozpoznawanych przez sąd rodzinny lub sędziego rodzinnego, w tym również zawiadomień policji z zatrzymań nieletnich.
 • „RC” - dla wszczętych przed sądem rodzinnym spraw cywilnych rozpoznawanych w trybie postępowania procesowego.
 • „RNs” - dla spraw podlegających rozpoznaniu przez sąd rodzinny w postępowaniu nieprocesowym, w tym również dotyczących poddania obowiązkowi leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
 • „RCo” - dla innych spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności: o odtworzenie akt, dla spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym, rejestracji protokołów i wniosków przeznaczonych dla innych sądów, bądź sądu właściwego, lecz zgłoszonych przed wytoczeniem powództwa, wniosków o wydanie zaświadczeń w sprawach małżeńskich i odpowiedzialności rodzicielskiej na podstawie przepisów RWE.
 • „RCps” - dla spraw pomocy sądowej z zakresu postępowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, z wyjątkiem czynności związanych z wykonaniem orzeczeń.

V Wydział Ksiąg Wieczystych:

 • „Rep Kw” – repertorium ksiąg wieczystych;
 • „Rep Zd” – repertorium zbioru dokumentów;
 • „Rep Ar” – repertorium archiwum;
 • Dz Odp - dziennik odpisów;
 • Dz Ko - dziennik korespondencji.

Zawarte w urządzeniach ewidencyjnych dane udostępniane są na potrzeby toczącego się postępowania oraz na żądanie uprawnionych osób. Dostęp do akt sądowych regulują przepisy:

 • Kodeksu postępowania cywilnego;
 • Kodeksu postępowania karnego;
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.  1141 ze zm.).
 • ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 742);
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2176).

Metadane

Data publikacji : 16.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Oddział Administracyjny
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony