Sąd Rejonowy w Łukowie

II Wydział Karny

Wydział mieści się przy ul. Staropijarska 1, I Piętro, pokój nr 33

przewodniczący wydziału: Mariusz Brojek
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 210;

z-ca przewodniczącego wydziału: Edyta Cieliszak

Sędziowie: Edyta Cieliszak, Ewa Przychodzka - Kasperska (delegowana do Sądu Okręgowego w Siedlcach od 01.03.2023 do 28.02.2025), Dariusz Wereszczyński, Mariusz Brojek, Anna Niczyporuk - Król

kierownik sekretariatu: Marzanna Janaszek
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 209; wew. 226; e-mail: karny
@lukow.sr.gov.pl

z-ca kierownika sekretariatu: Małgorzata Oklińska
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 220; wew. 223; e-mail: karny@lukow.sr.gov.pl

Interesanci są przyjmowani w Sekretariacie od godziny 8.00 - 15.00

Zadania:

Do rozpoznawania w I instancji spraw:

- o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym, zwyczajnym stypizowane w Kodeksie Karnym, Kodeksie Karnym Skarbowym, Kodeksie Wykroczeń oraz ustawach szczególnych
- z zakresu szeroko rozumianego nadzoru  sprawowanego przez sąd nad postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w szczególności dotyczące:

1) zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania w toku śledztwa  lub dochodzenia;

2) zastosowania aresztowania jako kary porządkowej w toku postępowania przygotowawczego (do 30 dni) na wniosek prokuratora wobec osób uporczywie uchylających się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza oraz wydania przedmiotów;

3) zażaleń na zatrzymanie osoby – (art.246 kpk);

4) zażaleń na odmowę wszczęcia dochodzenia lub śledztwa oraz na umorzenie postępowania przygotowawczego, gdy prokurator nadrzędny nie przychylił się do zażalenia;

5) wniosków prokuratora o skierowanie podejrzanego na badanie psychiatryczne połączone z obserwacją psychiatryczną w zakładzie zamkniętym oraz o przedłużenie tej obserwacji;

6) zażaleń na postanowienia prokuratora w przedmiocie zastosowania innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych oraz na postanowienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego na mieniu oskarżonego;

7) zażaleń oskarżonego na postanowienie prokuratora w sprawie zachowaniaw tajemnicy danych osobowych świadka;

8) zarządzenia – na wniosek prokuratora – kontroli i utrwalenia treści rozmów telefonicznych oraz zatwierdzenia postanowień prokuratora w tym przedmiocie wydanych w sytuacjach nie cierpiących zwłoki, a także rozpoznawania zażaleń na postanowienia prokuratora w zakresie kontroli i utrwalenia tych rozmów;

9) wniosków prokuratora dotyczących  orzeczenia o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego;

10) wniosków prokuratora o orzeczenie przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego – po prawomocnym umorzeniu dochodzenia lub śledztwa;

11) przesłuchania – na żądanie strony, prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie – świadka w sytuacji, gdy zachodzi obawa niemożności przesłuchania go na rozprawie;

12) wniosków prokuratora o udzielenie informacji   stanowiących tajemnicę bankową;

13) wniosków prokuratora i podejrzanego o wyznaczenie obrońcy z urzędu oraz wniosków stron i innych osób uprawnionych o wyznaczenie pełnomocnika  z urzędu;

14) wniosków prokuratora o przesłuchanie osoby poniżej 15 lat w trybie art. 185 a kpk;

15) nadania klauzuli wykonalności na postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym;

16) inne


Obszar Właściwości: Powiat Łukowski

Metadane

Data wytworzenia : 17.12.2008
Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 02.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry