Sąd Rejonowy w Łukowie

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Wydział mieści się przy ul. Staropijarska 1, parter, pokój nr 10

przewodniczący: st. referendarz Tomasz Wiącek
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 109;

 

Referendarze: Tomasz Wiącek, Jarosław Bosek, Dorota Mućka

kierownik sekretariatu: Joanna Nurzyńska
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 124 lub 108; e-mail ksiegi.wieczyste
@lukow.sr.gov.pl

Interesanci są przyjmowani w Sekretariacie od godziny 8.00 - 15.00

Zadania:

Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgi wieczyste dla miast: Łuków i Stoczek Łukowski oraz dla gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska.

Na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym Sąd Rejonowy w Łukowie otrzymał kod wydziału: LU1U.

Wydział zajmuje się:

  • rozpoznawaniem wniosków o założenie ksiąg wieczystych,
  • rozpoznawaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej,
  • wydawaniem odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych, zaświadczeń  z ksiąg wieczystych, 
  • wydawaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych, ze zbiorów dokumentów,
  • wydawaniem wypisów aktów notarialnych, których oryginały zostały przekazane przez  notariuszy mających siedziby na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Łukowie.

 

WNIOSKI WIECZYSTOKSIĘGOWE                            

Wnioski o założenie księgi wieczystej, o wpis do księgi wieczystej  (KW-ZAL, KW-OZN, KW-WPIS ) składa się na urzędowych formularzach dostępnych bezpośrednio w każdym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste lub na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.plwpisując - formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym.

Wnioski wieczystoksięgowe można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie sądu  (Biuro Podawcze/ sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych).

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu.

Dokumenty, aby mogły być podstawą wpisu w księdze wieczystej, powinny być złożone w odpowiedniej formie, np. wypis aktu notarialnego, odpis orzeczenia sądowego, decyzja administracyjna, tytuł wykonawczy, oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, zaświadczenie banku, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej.

Podstawą wpisu w księdze wieczystej nie może być kopia dokumentu.

OPŁATY - USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH (DZ.U.2020.755 t.j.) – ROZDZIAŁ 3 - SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH.

WYBRANE OPŁATY SĄDOWE W POSTĘPOWANIU WIECZYSTOKSIĘGOWYM

- wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 200 zł;

- jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej niż 100 zł;                                                                                          

- wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności 150 zł – opłata stała niezależnie od liczby udziałów w tych prawach;

- wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami 150 zł;

- wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha 150 zł;

- wpis praw osobistych i roszczeń 150 zł;

- wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych 150 zł;                         

- założenie  księgi wieczystej 100 zł;

- połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości 100 zł;

- odłączenie nieruchomości lub jej części 100 zł;

- sprostowanie działu I-0 100 zł;

- wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 100 zł;

- dokonanie innych wpisów, poza określonymi  w art. 42 i 43 ustawy 100 zł;

- jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej- jedna opłata 100zł;

- od wniosku o wpis hipoteki (od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę  wieczystą 200 zł;

- od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis 100zł.

 

Wpłaty należy kierować na rachunek Sądu: 41 1010 1339 0002 2822 3100 0000,

a/ w formie gotówkowej bez  dodatkowych  opłat w zleceniu STANDARD we wszystkich placówkach Poczty Polskiej;

b/ w formie bezgotówkowej za pośrednictwem kart płatniczych w SAMOOBSŁUGOWYM TERMINALU PŁATNICZYM w Sądzie Rejonowym w Łukowie przy ul. Staropijarskiej 1;

c/ istnieje możliwość dokonania opłat sądowych przez portal e-płatności pod adresem www.opłaty.ms.gov.pl

Wpłacających prosimy o podanie w treści przelewu pocztowego/bankowego danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty: imię i nazwisko/nazwa firmy, wydział którego opłata dotyczy, sygnaturę akt sprawy (DZKW, DZODP), numer księgi wieczystej (LU1U).

Uwaga: brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiednego wydziału Sądu.

 

ODPISY Z KSIĄG WIECZYSTYCH

Przy wydziale funkcjonuje Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, która wydaje

-odpis zwykły  księgi wieczystej - 30,00zł.,

-odpis zupełny księgi wieczystej - 60,00zł.,

- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej,

- wyciągi, np. z działu II księgi wieczystej.

Wnioski o wydanie  odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu składa się  na urzędowych formularzach dostępnych bezpośrednio w każdym sądzie rejonowym prowadzącym księgi wieczyste lub dostępnych  na stronie  Ministra Sprawiedliwości  www.ms.gov.pl - wpisując - formularze wniosków stosowanych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych  - KW-ODPIS). Wnioski należy drukować dwustronnie.

We wniosku należy podać numer księgi wieczystej wraz z kodem wydziału prowadzącym księgę wieczystą,  np. kod tut. wydziału  LU1U, wraz z dowodem uiszczenia opłaty.

Wpłaty należy kierować na rachunek Sądu: 41 1010 1339 0002 2822 3100 0000 - w formie wyżej wymienionej

OPŁATY-ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 29 LISTOPADA 2013 R. POZ. 1412 W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT OD WNIOSKÓW O WYDANIE PRZEZ CENTRALNĄ INFORMACJĘ KSIĄG WIECZYSTYCH ODPISÓW KSIĄG WIECZYSTYCH, WYCIĄGÓW Z KSIĄG WIECZYSTYCH  I ZAŚWIADCZEŃ  O ZAMKNIĘCIU KSIĄG WIECZYSTYCH ORAZ OD WNIOSKU O WYSZUKANIE KSIĄG WIECZYSTYCH W CENTRALNEJ BAZIE DANYCH KSIĄG WIECZYSTYCH.

Jednocześnie informujemy , że istnieje możliwość samodzielnego wydrukowania odpisu księgi wieczystej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms,gov.pl po wypełnieniu wniosku i opłaceniu wniosku zgodnie z informacjami zawartymi na stronie lub drogą pocztową w Centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (CCIKW) przy ul. Czerniakowskiej 100, 00-454 Warszawa. Złożenie wniosku w CCIKW należy poprzedzić dokonaniem opłaty w kasie CCIKW lub na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości. W przypadku składania wniosków drogą pocztową do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty na poniższy rachunek:                                                        

NBP O/O  Warszawa numer 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

 

PRZEGLĄDARKA KSIĄG WIECZYSTYCH NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

www.ms.gov.pl – zakładka „KSIĘGI WIECZYSTE”

lub https://ekw.ms.gov.pl-przeglądarka ksiąg wieczystych

Przeglądarka ksiąg wieczystych KW na stronie  Ministerstwa  Sprawiedliwości jest bezpłatna  i umożliwia przeglądanie  ksiąg wieczystych po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej  w systemie informatycznych.

 

DODATKOWE INFORMACJE

W sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych oraz telefonicznie  nie są udzielane informacje stanowiące porady prawne (np. jak sporządzić projekt pisma, czy treści wniosku o wpis /formularza urzędowego) i inne informacje, które naruszałyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

W sekretariacie,  jak również telefonicznie, nie  informuje się  o treści księgi wieczystej, a także o znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych dokumentach, orzeczeniach, zarządzeniach, aktach notarialnych.

Nie wykonuje się kopii składanych wniosków. W celu uzyskania potwierdzenia złożenia wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowego egzemplarza (kopii) wniosku.

Wnioski wieczystoksięgowe, środki odwoławcze od orzeczeń, wnioski o wydanie odpisu lub kopii dokumentu z akt, wnioski o wgląd do księgi wieczystej lub do akt księgi wieczystej należy składać w formie pisemnej.

Udostępnianie akt ksiąg wieczystych do wglądu następuje po wcześniejszym uzgodnieniu (ustaleniu dnia, godziny, czasu). Wgląd do akt księgi wieczystej wymaga złożenia wniosku z oznaczeniem numeru księgi wieczystej lub wskazaniem dokumentu umożliwiającego ustalenie jej numeru.

Opłata od wniosku o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (wniosek składa się na formularzu urzędowym KW-ODPIS-AKT) wynosi 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

 

Obszar właściwości: Powiat Łukowski

 

Metadane

Data wytworzenia : 17.12.2007
Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Łukowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Beata Pucyk Administracja
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Traczyk Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Traczyk

Opcje strony

do góry